Mehr News Agency – چرخ های خاک گرفته تولید

شهرکهای صنعتی که روزگاری نه چندان دور با شور و قوتی وصف ناشدنی در همسایگی شهرها تأسیس و با واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شروع به کار کردند، این روزها آن رمق و توان گذشته را ندارند. تعداد قابل توجهی از صنایع کوچک و بزرگ در سراسر کشور به دلایل متفاوت از…

Latest News

Related articles